Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 31/12/2014 - 17:18

Thông báo số 1130/TB-HVTC V/v Lịch học và thi đối với SV HCL2CT CQ49; CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51) HK II năm học 2014-2015

          Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-HVTC ngày 25/4/2014 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo học cùng lúc hai chương trình của CQ49; CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51) học kỳ II năm học 2014-2015;
          Căn cứ Thông báo số 89/TB-QLĐT ngày 14/11/2014 về việc tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49;CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51);
     Căn cứ danh sách nộp tiền học cùng lúc hai chương trình thực tế của sinh viên CQ49;CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51). Học viện thông báo lịch học, lịch thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:
  1. Lịch học, lịch thi lớp học cùng lúc hai chương trình CQ49;CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51) học kỳ II năm học 2014-2015 (Có lịch chi tiết kèm theo).
   2. Danh sách sinh viên CQ49;CQ50&CQ49 (học cùng 50); CQ51&CQ50 (học cùng 51) học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015 (Có lịch chi tiết kèm theo)
    3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
    3.1. Ban Quản lý đào tạo
- Là đơn vị đầu mối tổ chức đăng ký, lập kế hoạch học, thi các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
- Lập danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ II năm học 2014-2015 gửi BM liên quan và Ban KT&QLCL trước khi vào học.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến học cùng lúc hai chương trình trong kỳ.
    3.2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi; làm đề thi; chấm thi  kết thúc học phần đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.
- Đôn đốc các Bộ môn chấm trả điểm thi theo đúng Quy định hiện hành để kịp thời thông báo cho sinh viên.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
    3.3. Ban Công tác chính trị & sinh viên
Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý và giải quyết các phát sinh (nếu có) đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
    3.4. Ban Quản trị thiết bị
- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường học và thi theo kế hoạch thông báo.
- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hội trường (nếu có).
   3.5. Ban Tài chính kế toán
- Tổng hợp thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
- Phối hợp với Ban QLĐT đối chiếu số liệu sinh viên đăng ký học thực tế để làm cơ sở lập danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
    3.6. Ban Thanh tra giáo dục
Thanh tra giảng dạy và học tập đối với các lớp riêng ngoài giờ và các khâu tổ chức thi, chấm thi,… theo kế hoạch thông báo.
    3.7. Bộ môn
- Nhận kế hoạch giảng dạy chính thức từ Ban QLĐT và phân công giảng viên giảng dạy các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.
- Nhận danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ II năm học 2014-2015 từ Ban QLĐT để theo dõi và quản lý lớp học.
- Phối hợp với Ban KT&QLCL và các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi và chấm trả điểm thi các lớp học cùng lúc hai chương trình theo đúng Quy định hiện hành.
- Các lớp học cùng lúc hai chương trình thanh toán giờ giảng (gồm giờ giảng, bài thi, đề thi) cùng với các lớp học chính khóa (không thanh toán riêng).
    3.8. Khoa Quản lý sinh viên
- Thông báo lịch học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện.
- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015.
    3.9. Sinh viên
- SV học cùng lúc hai chương trình không được đăng ký học môn học khác cùng với lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm và học bù) để đảm bảo không trùng lịch học. Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc học trả nợ học phần/môn học giữa 2 hai chương trình đào tạo, sinh viên liên hệ Ban QLĐT (P307) để giải quyết kịp thời.
- Xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2014-2015 trên Website: aof.edu.vn/daotao.
       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan khác để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 236
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà