Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 13/12/2022 - 15:23

QĐ: v/v miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 60 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Số: 1626/QĐ-HVTC ngày 13 tháng 12 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính  phủ về việc Thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 /8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 60;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo tại Tờ trình số 147/TTr-QLĐT ngày 08 /12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với 733 sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 60 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trong đó có 456 sinh viên thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao và 277 sinh viên thuộc Chương trình chuẩn (có danh sách kèm theo).

- Danh sách sinh viên CQ60 chương trình chuẩn miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách sinh viên CQ60 chương trình chất lượng cao miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh  [XEM TẠI ĐÂY]

Những sinh viên trên phải tham gia học tập, đảm bảo đủ điều kiện dự thi các học phần Tiếng Anh được miễn thi và quy đổi điểm. Trường hợp sinh viên có nhu cầu tham dự thi kết thúc học phần để cải thiện điểm quy đổi phải đăng ký với Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng ngay sau khi kết thúc môn học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Thanh tra giáo dục, Tài chính kế toán; Ban Điều hành chương trình chất lượng cao; Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 60 có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 9261
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà