Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 01/04/2021 - 10:32

TB: v/v Tổ chức triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020 - 2021
Số: 36/TB-QLĐT ngày 29 tháng 03 năm 2021

Để chuẩn bị triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 đối với các Bộ môn trong toàn Học viện, Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian thu nhận lịch giảng các hệ năm học 2020-2021 (xem chi tiết Phụ lục 1

Đợt 1: Thu nhận lịch giảng bản chính đối với hệ ĐH chính quy (chương trình 1), ĐH chính quy (học cùng lúc 2 chương trình); ĐH văn bằng 2; Liên thông ĐH; Sau ĐH, Vừa làm vừa học; các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) kỳ chính.

Lịch giảng học kỳ phụ sẽ nộp sau ngày kết thúc giảng của môn học.

Đợt 2: Thu nhận bảng kê số lượng chấm chuyên đề cuối khóa niên chế (nếu có), Luận văn/đồ án tốt nghiệp (tín chỉ); Bài thi và đề thi (kỳ chính, kỳ phụ, học lại, thi lại) đối với các hệ đào tạo liên quan.

2. Mẫu biểu phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 (có mẫu đính kèm)

Mẫu 1: Bảng bổ sung thông tin giảng viên năm học 2020-2021 (Áp dụng đối với giảng viên có sự thay đổi thông tin so với năm học 2019-2020) [XEM TẠI ĐÂY]

Mẫu 2: Bảng kê số lượng bài thi, đề thi kết thúc học phần năm học 2020-2021 (Áp dụng đối với các Bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Mẫu 3a: Bảng kê số lượng  luận văn/đồ án tốt nghiệp năm học 2020-2021 (Áp dụng đối với BM chuyên ngành: Loại hình đào tạo chính quy) [XEM TẠI ĐÂY]

Mẫu 3b: Bảng kê số lượng chuyên đề cuối khóa, luận văn tốt nghiệp năm học 2020-2021 (Áp dụng đối với BM chuyên ngành: Loại hình đào tạo VLVH) [XEM TẠI ĐÂY]

Mẫu 4: Bảng kê khối lượng thanh toán giờ giảng Khoa Sau Đại học năm học 2020 - 2021 (Áp dụng đối với các Bộ môn có giờ thuộc Khoa Sau Đại học) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Kế hoạch triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Hướng dẫn triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

5. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
5.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

- Thu nhận bảng phân công giảng dạy năm học 2020-2021của các Bộ môn theo kế hoạch thông báo.

- Phối hợp với Ban TCCB rà soát, cập nhật mới thông tin về giảng viên của các Bộ môn phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

- Phối hợp với Công ty phần mềm Hoàng Hà hoàn thiện phần mềm thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

- Nhập dữ liệu khối lượng giảng dạy của các Bộ môn vào phần mềm thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021theo kế hoạch.

- Rà soát khối lượng giảng dạy đã nhập và chuyển thông tin về các Bộ môn kiểm tra, đối chiếu, sau đó hoàn thiện và chuyển Bảng kê thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021về Ban TCKT để thanh toán giờ giảng chính thức.

- Thống kê các khối giảng hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 (loại hình chính quy) trong năm học 2020-2021do Học viện quản lý để tính phụ cấp giảng dạy cho các giảng viên của các Bộ môn.

- Tổ chức ký giao nhận chứng từ gốc thanh toán giờ giảng với các Bộ môn.

- Lập báo cáo tổng hợp giờ giảng năm học 2020-2021báo cáo Ban GĐHV và các đơn vị liên quan.

5.2. Ban Tổ chức cán bộ

- Cập nhật thông tin giảng viên của các Bộ môn có sự thay đổi thông tin cá nhân liên quan đến công tác thanh toán giờ giảng năm 2020-2021 (tính đến tháng 03/2021) và cung cấp thông tin giảng viên của các Bộ môn (bản mềm) về Ban QLĐT trước ngày 20/4/2021 để phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 cho các Bộ môn (Những thay đổi thông tin mới sau ngày 20/4/2021 được gửi về Ban QLĐT từ ngày 26/7-31/7/2021 để cập nhật kịp thời)

- Phối hợp với các cá nhân/đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

5.3. Ban Tài chính kế toán

- Căn cứ vào khối lượng giờ giảng theo Bảng kê thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 từ Ban QLĐT chuyển đến để thực hiện việc thanh toán kinh phí giảng dạy cho giảng viên các Bộ môn.

- Tổng hợp kinh phí thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

- Phối hợp với các cá nhân/đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

5.4. Ban KT&QLCL, Trung tâm thông tin, Khoa Sau ĐH, Khoa Tại chức

* Ban KT&QLCL:

- Tổng hợp và xác nhận khối lượng luận văn/đồ án tốt nghiệp, bài thi, đề thi (trừ đề thi TNM) năm học 2020-2021đối với các hệ ĐH chính quy (CT1&CT2), ĐH văn bằng 2 (loại hình chính quy), LTĐH (loại hình chính quy) cho các Bộ môn.

- Lập danh sách sinh viên kiểm tra lại vấn đáp luận văn/đồ án tốt nghiệp trên cơ sở danh sách do Bộ môn chuyên ngành tổng hợp để phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

* Trung tâm thông tin:

- Tổng hợp và xác nhận số lượng đề thi TNM lần đầu hoặc lần bổ sung (nếu có) đối với các học phần thi TNM trong năm học 2020-2021 cho các Bộ môn liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

* Khoa Sau ĐH:

- Tổng hợp và xác nhận số lượng bài kiểm tra, bài thi, đề thi năm học 2020-2021 đối với hệ Sau ĐH cho các Bộ môn liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

* Khoa Tại chức:

- Tổng hợp và xác nhận khối lượng chuyên đề cuối khóa (niên chế- nếu có ), luận văn tốt nghiệp (tín chỉ ), bài thi, đề thi năm học 2020-2021 đối với các hệ VLVH, ĐH văn bằng 2 (loại hình VLVH), LTĐH (loại hình VLVH) cho các Bộ môn liên quan.

- Thống kê các khối giảng các hệ: VLVH, LTĐH và ĐH văn bằng 2 (loại hình VLVH) trong năm học 2020-2021do Học viện quản lý và chuyển về Ban QLĐT để tính phụ cấp giảng dạy cho các giảng viên của các Bộ môn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

5.5. Các Bộ môn

- Nộp bản chính lịch giảng năm học 2020-2021 (cả 2 học kỳ) để Ban QLĐT nhập dữ liệu thanh toán giờ giảng đảm bảo tiến độ (xem Phụ lục 1).

- Kê khai, ký nhận và hoàn thiện thông tin tại các Mẫu 1; Mẫu 2, Mẫu 3a, Mẫu 3b (gồm xác nhận thông tin của đơn vị liên quan) gửi về Ban QLĐT để nhập dữ liệu và tổng hợp khối lượng thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

- Nhận bảng kê thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021 của Bộ môn từ Ban QL ĐT để kiểm tra, đối chiếu trước khi tiến hành thanh toán giờ giảng chính thức năm học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2020-2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên hệ với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1059
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà